XE NÂNG HELI CHÍNH HÃNG - 中国叉车 - ĐỘC QUYỀN 2017

THE NO.1 FORKLIFTTRUCK
HOTLINE : 0967.4433.46
english chinese

电动叉车

电动叉车 CQD15 - 1,5 吨

电动叉车 CQD15 - 1,5 吨

Model: CQD15

发动机: AC/ AC

产量: 4.5/ 8 Kw

负荷中心: 500 mm

起重能力: 2.000-6.000 mm

电动叉车 CQDH18C - 1,5 吨

电动叉车 CQDH18C - 1,5 吨

Model: CQDH18C

发动机: AC/ AC

产量: 4.5/ 8 Kw

负荷中心: 600 mm

起重能力: 2.000-6.000 mm

电动叉车 CQD20 - 1,0 吨

电动叉车 CQD20 - 1,0 吨

Model: CQD20 - G Series

发动机: AC/ AC

产量: 6.5/ 12.5 Kw

负荷中心: 600 mm

起重能力: 4.600-12.600 mm

电动叉车 1-2 吨

电动叉车 1-2 吨

Model: CPD10-20

发动机: AC/ DC

产量: 4.5/ 10.5 Kw

负荷中心: 500 mm

起重能力: 2.000-6.000 mm

电动叉车 1-2,5 吨

电动叉车 1-2,5 吨

Model: CPD10-25

发动机: AC/ DC

产量: 11.5/ 15 Kw

负荷中心: 500 mm

起重能力: 2.000-6.000 mm

电动叉车 3-3,5 吨

电动叉车 3-3,5 吨

Model: CPD30-35

发动机: AC/ DC

产量: 16.6/ 13 Kw

负荷中心: 500 mm

起重能力: 2.000-6.000 mm

电动叉车 4-5 吨

电动叉车 4-5 吨

Model: CPD40-50

发动机: AC/ DC

产量: 18/ 13 Kw

负荷中心: 500 mm

起重能力: 3.000-6.000 mm

电动叉车 6-7 吨

电动叉车 6-7 吨

Model: CPD60-70

发动机: AC/ DC

产量: 16.6/ 16.6 Kw

负荷中心: 600 mm

起重能力: 2.000-6.000 mm

Model:

发动机:

产量:

负荷中心:

起重能力: