XE NÂNG HELI CHÍNH HÃNG - 中国叉车 - ĐỘC QUYỀN 2017

THE NO.1 FORKLIFTTRUCK
HOTLINE : 0967.4433.46
english chinese

牵引车

牵引车 3.5-5 吨

牵引车 3.5-5 吨

Model: QYCD35-50

发动机: 燃油 Isuzu 6BG1

产量: 82 kW

负荷中心: N/A mm

起重能力: N/A mm

LPG 牵引车 3.5-5 吨

LPG 牵引车 3.5-5 吨

Model: QY(Q)YD20-30

发动机: 燃油 Nissan K25

产量: 37,6 kW

负荷中心: N/A mm

起重能力: N/A mm

 牵引车 2-2,5 吨

牵引车 2-2,5 吨

Model: QYD20-35

发动机: AC

产量: 20 kW

负荷中心: N/A mm

起重能力: N/A mm

 牵引车 2-3 吨

牵引车 2-3 吨

Model: QYD20-30

发动机: AC

产量: 3 kW

负荷中心: N/A mm

起重能力: N/A mm

 牵引车 3 吨

牵引车 3 吨

Model: QYD30S-LF2 (B2)

发动机: AC

产量: 2.2 kW

负荷中心: N/A mm

起重能力: N/A mm

 牵引车 8-10 吨

牵引车 8-10 吨

Model: QYD100

发动机: AC

产量: 8 kW

负荷中心: N/A mm

起重能力: N/A mm

 牵引车 1-5 吨

牵引车 1-5 吨

Model: BD10-50

发动机: AC

产量: 4 kW

负荷中心: N/A mm

起重能力: N/A mm

 牵引车 15-30 吨

牵引车 15-30 吨

Model: BD150-300

发动机: AC

产量: 18 kW

负荷中心: N/A mm

起重能力: N/A mm